Hieronder vind je de algemene voorwaarden zoals Nouks deze hanteert voor zakelijke dienstverlening. Ben je op zoek naar de voorwaarden die gehanteerd worden voor de cursussen? Die vind je hier.

[one_half]

Definities

Nouks: Anouk Timmerman, werkzaam onder handelsnaam Nouks, of een derde partij werkzaam onder verantwoordelijkheid van Nouks.
Opdrachtgever: Wederpartij, welke gebruik maakt van de diensten en producten die Nouks levert, of daarvan gebruik wenst te maken of heeft gemaakt.

Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen Nouks en een Opdrachtgever, inclusief aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen, tenzij beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen van deze voorwaarden af te wijken.
1.2 De Algemene Voorwaarden zijn bovendien van toepassing op werkzaamheden die binnen de overeenkomst met de Opdrachtgever worden uitgevoerd door derden onder verantwoordelijkheid van Nouks.
1.3 Indien tussen Nouks en de Opdrachtgever wordt overeengekomen af te wijken van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
1.4 Indien onduidelijkheid ontstaat omtrent de inhoud van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, ligt de verantwoorde-lijkheid bij de Opdrachtgever hier tijdig naar te informeren.
1.5 Indien zich tussen beide partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden vastgelegd is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
1.6 Indien Nouks niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de betreffende bepalingen niet langer van toepassing zijn. Bovendien verliest Nouks nooit het recht om in andere gevallen wel toe te zien op strikte naleving van deze voorwaarden.
1.7 De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever of een derde partij zijn op aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden of leveringen van Nouks nimmer van toepassing.

Offertes

2.1 Alle offertes van Nouks zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
2.2 Nouks hanteert voor offertes een geldigheidstermijn van twee weken (14 dagen), tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Buiten deze periode houdt Nouks zich het recht voor het aanbod te herzien.
2.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en bovendien, tenzij in de offerte opgenomen, exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten waaronder aanschaf-, reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten.
2.4 De Opdrachtgever kan Nouks niet verplichten de werkzaamheden overeenkomstig de offerte uit te voeren indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de offerte een vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Een prijsopgave verplicht Nouks niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6 Werkzaamheden die afwijken van de offerte worden door Nouks tenzij anders overeengekomen tegen de gebruikelijk gehanteerde vergoeding in rekening gebracht.
2.7 Indien voorafgaand aan het opstellen van een offerte al blijkt dat lopende overeenkomsten minder prioriteit moeten krijgen om aan de gewenste afrondingsdatum voor een nieuw project te kunnen voldoen, kan Nouks besluiten een spoedtarief te hanteren waarbij de gebruikelijk door Nouks gehanteerde vergoeding met maximaal 50% wordt verhoogd.
2.8 Indien de Opdrachtgever buiten de geldigheidstermijn van twee weken (14 dagen) alsnog akkoord gaat met de offerte zonder aanpassing van de afrondingsdatum, Nouks besluiten een spoedtarief te hanteren waarbij de gebruikelijk door Nouks gehanteerde vergoeding met maximaal 50% wordt verhoogd.

Opdracht

3.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Nouks zich jegens de Opdrachtgever verbindt om werken te maken en/of te leveren.
3.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de offerte van Nouks goedkeurt. Deze goedkeuring kan blijken uit een schriftelijke opdrachtbevestiging van Nouks aan de Opdrachtgever. Ook de wetenschap van de Opdrachtgever en diens gedogen van het uitvoeren van werkzaamheden door Nouks wordt gezien als opdrachtbevestiging.
3.3 Nouks heeft het recht om alles dat niet in de schriftelijke communicatie met de Opdrachtgever is vastgelegd en bevestigd naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
3.4 Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever komen altijd voor rekening van de Opdrachtgever. Daarbij is Nouks verplicht de Opdrachtgever tijdig te informeren over het meerwerk.
3.5 Bij wijzigingen in de opdracht is Nouks indien de Opdrachtgever dit wenst verplicht hiervoor een aparte offerte op te stellen. Nouks zal pas beginnen met het uitvoeren van de werkzaamheden wanneer de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte.
3.6 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever om welke reden en op welk moment dan ook, heeft Nouks recht op de overeengekomen vergoeding minus de nog niet gemaakte kosten.
3.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Nouks volledig vrij in de keuze van toeleveranciers en derden met wie Nouks wenst samen te werken om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

Vergoeding

4.1 Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door Nouks gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien er niet kan worden gesproken van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding, zal Nouks naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen. Daarbij kan Nouks zich beroepen op 1) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, 2) hetgeen in het verleden als redelijk en billijk is bestempeld en 3) de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien er niet kan worden gesproken van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding, staat het de Opdrachtgever vrij ter vergelijking bij andere partijen een prijsopgave aan te vragen. Indien een overeenkomst tussen Nouks en de Opdrachtgever reeds gesloten is, blijft deze daarbij onverminderd van kracht.
4.4 Indien aannemelijk is dat Nouks hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, worden deze kosten en/of dit meerwerk in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

Facturatie

5.1 Facturatie geschiedt binnen 30 dagen na de afrondingsdatum van een opdracht, of anders op één of meerdere momenten zoals omschreven in de offerte, opdracht-bevestiging of in andere schriftelijke communicatie tussen Nouks en de Opdrachtgever.
5.2 De Opdrachtgever zal na ontvangst de factuur op onjuistheden controleren. Indien de Opdrachtgever deze factuur niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk met opgave van reden heeft afgewezen, zal de factuur als bindend worden beschouwd en vervalt enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie.
5.3 Nouks hanteert voor facturen een betalingstermijn van twee weken (14 dagen), tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
5.4 Wanneer de Opdrachtgever verzuimt te betalen, behoudt Nouks zich het recht voor de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
5.5 Indien Nouks de verschuldigde betaling niet tijdig ontvangt, vervalt voor de Opdrachtgever het recht het auteursrechtelijk beschermd materiaal te mogen gebruiken. Indien Nouks constateert dat auteursrechtelijk beschermd materiaal desondanks wordt gebruikt, zal daarop direct een nieuwe factuur worden verzonden. Daarbij zijn bepalingen 4.1 en 4.2 en hoofdstuk 9 vanzelfsprekend onverminderd van toepassing.
[/one_half] [one_half_last]

Levering

6.1 Digitale fotobestanden worden bij voorkeur via internet aangeleverd. Indien de Opdrachtgever niet de mogelijkheid heeft de foto’s op deze wijze te ontvangen, kan hij of zij een voorkeur uitspreken voor aanlevering op CD of DVD.
6.2 Tekstbestanden worden, om originaliteit te waarborgen, altijd aangeleverd als PDF-bestand. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
6.3 Indien fotoproducten of bestandsdragers via de post worden verzonden, zal Nouks erop toezien dat deze in goede staat en voldoende beschermd worden verzonden. Vanaf het moment van verzending zijn deze voor risico van de Opdrachtgever.
6.4 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt deze in redelijkheid door Nouks vastgesteld.
6.5 Indien de Opdrachtgever wenst de overeengekomen levertijd te vervroegen, heeft Nouks het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding te verhogen met maximaal 50%.
6.6 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien aan deze levering een afzonderlijke waarde kan worden toegekend.
6.7 Tenzij anders overeengekomen, blijven bestandsdragers eigendom van Nouks. Indien Nouks deze niet binnen vier weken kostenloos retour heeft ontvangen, wordt deze in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

Bewijsexemplaar

7.1 Bij openbaarmaking van materiaal dient de Opdrachtgever zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Nouks te doen toekomen.

Gebruik van materialen

8.1 Bij auteursrechtelijk beschermde materialen van Nouks is privégebruik toegestaan. Werken mogen in originele staat gelezen en bekeken worden.
8.2 De Opdrachtgever is verplicht bij fotobestanden de volledige en originele metadata, zoals deze door Nouks is bijgesloten in het digitale bestand, te behouden. Het gaat daarbij om EXIF-, IPTC-, XMP- en ICC-informatie.
8.3 Indien het voor gebruik binnen de licentie noodzakelijk is dat materialen tijdelijk ter beschikking staan tot een derde partij, zal de Opdrachtgever erop toezien dat de derde partij het materiaal slechts éénmalig zal gebruiken en de kopie van het werk daarna zal vernietigen. Opname in een eigen archief door derden is niet toegestaan.
8.4 Indien gebruik op internet binnen de licentie wordt toegestaan, zal de Opdrachtgever hiervoor de door Nouks aangeleverde bestanden (langste zijde 800 pixels, voorzien van watermerk) gebruiken. Indien een ander formaat of een andere presentatie gewenst is, dient de Opdrachtgever Nouks eerst in de gelegenheid te stellen te voldoen aan deze alternatieve wensen, alvorens de beelden zelf op een ander formaat te brengen of anderszins te wijzigen.
8.5 De Opdrachtgever zal Nouks kostenloos toegang verstrekken tot iedere locatie waar Nouks’ werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn, zal de Opdrachtgever deze aan Nouks verstrekken.

Auteursrecht, licentie en naamsvermelding

9.1 Materialen van Nouks, waaronder teksten en foto’s, zijn altijd auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht is altijd in het bezit van Nouks.
9.2 Publicatie is wettelijk niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming en naamsvermelding.
9.3 Publicatie zonder schriftelijke toestemming wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht van Nouks. Bij dergelijke inbreuk komt Nouks een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de gebruikelijk door Nouks gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, waaronder alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.4 Ook gebruik buiten de inhoud of duur van een uitgegeven licentie wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Nouks. Bij dergelijke inbreuk komt Nouks een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de gebruikelijk door Nouks gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, waaronder alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.5 Werken, waaronder teksten en foto’s, mogen niet worden gewijzigd of bewerkt zonder schriftelijke toestemming van Nouks. Dergelijk gebruik wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Nouks. Bij dergelijke inbreuk komt Nouks een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de gebruikelijk door Nouks gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, waaronder alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.6 Publicatie zonder naamsvermelding wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Nouks. Bij dergelijke inbreuk komt Nouks een vergoeding toe ter hoogte van minimaal de gebruikelijk door Nouks gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, waaronder alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.7 De gebruikslicentie wordt door Nouks opgenomen in de factuur. Deze omschrijft waar het materiaal voor mag worden gebruikt en gedurende welke periode.
9.8 Voorafgaand aan gebruik buiten de inhoud of duur van de licentie dient de Opdrachtgever altijd contact op te nemen met Nouks.
9.9 De licentie is nooit overdraagbaar aan derden.

Portretrecht

10.1 Nouks zal indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het Portretrecht van toepassing is op gemaakte of te maken fotografische beelden, hiervan een melding maken bij de Opdrachtgever.
10.2 De Opdrachtgever is bij publicatie te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart Nouks van alle aanspraken van die aard.
10.3 Nouks is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de geportretteerde personen.

Klachten

11.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering van de werken, schriftelijk aan Nouks te worden medegedeeld.
11.2 Indien de klachten redelijkerwijs begrijpelijk zijn en deze binnen de gestelde termijn kenbaar zijn gemaakt, heeft Nouks het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
11.3 Indien de klachten niet binnen de gestelde termijn kenbaar zijn gemaakt, is de Opdrachtgever te allen tijde verplicht de overeengekomen vergoeding te betalen.

Aansprakelijkheid

12.1 Nouks is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Nouks of de door Nouks ingeschakelde personen.
12.2De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, danwel, indien er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Faillissement

13.1 Zowel Nouks als de Opdrachtgever hebben het recht een overeenkomst onmiddelijk te beëindigen in geval van faillissement van de andere partij.
13.2 In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft Nouks het recht de verstrekte gebruikslicentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
[/one_half_last]